Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urzędów na lata 2016-2026

Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na obszarze zdegradowanym w Urzędowie.

Program Rewitalizacji powstał  m. in. w wyniku diagnozy stanu obecnego gminy oraz w oparciu o szeroko prowadzone otwarte konsultacje społeczne.

Przedstawiamy Państwu projekt Programu Rewitalizacji i zachęcamy do podzielenia się uwagami na temat dokumentu.

LINK DO POBRANIA: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Urzędów na lata 2016-2026

Konsultacje społeczne potrwają od 4 kwietnia do 11 kwietnia 2017 r. (obowiązuje data wpływu formularza zgłaszania uwag).

Zbieranie uwag, opinii i propozycji odbędzie się w formie papierowej i elektronicznej.

Formularz konsultacji do pobrania