Herb Urzędowa
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026
Masz pytania? Zadzwoń.
81 82 25 030
Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Rewitalizacja
gminy urzędów
2016-2026

Fiszka projektowa

Zgłoś pomysł do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Urzędów na lata 2016-2026

Burmistrz Urzędowa zaprasza do zgłaszania pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które mają służyć wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji oraz przyczynić się do jego rozwoju. Pomysł można zgłosić za pomocą formularza dostępnego na stronie

 http://deltapartner.pl/ankiety/projekty-urzedow/ 

Obszar rewitalizacji został wyznaczony na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, które wskazują na skumulowanie występujących na nim problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno- funkcjonalnych, środowiskowych oraz technicznych.

Proponowany obszar rewitalizacji obejmuje Centrum Urzędowa, tereny i nieruchomości, przy ul. Podwalnej, Janowskiej, Kościuszki, Partyzantów oraz tereny i nieruchomości, na północ oraz zachód od Rynku.

Swój pomysł mogą zgłosić: mieszkańcy, przedsiębiorcy, społecznicy, właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz inni interesariusze.

Poniżej znajduje się fiszka projektowa w wersji do pobrania i wydrukowania.

Nabór projektów_fiszka

Wszystkie projekty będą poddane analizie, a wyniki naboru złożonych propozycji po przeprowadzeniu kwalifikacji zostaną ogłoszone na spotkaniu partycypacyjnym.

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Urzędów na lata 2016-2026, co umożliwi zgłaszającym podmiotom ubieganie się o środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – po spełnieniu warunków konkursowych przewidzianych przez Instytucję Zarządzającą.

Nowe regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest jednak skierowanie działań na wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego Mieszkańców.

Ze szczegółami dotyczącymi wsparcia unijnego dla projektów powiązanych z rewitalizacją można zapoznać się w następujących dokumentach:

  • Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (rpo.lubelskie.pl),
  • Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (power.gov.pl ),
  • Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (pois.gov.pl).

Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026

URZĄD MIEJSKI W URZĘDOWIE

23-250 Urzędów, ul. Rynek 26

tel. 81 82 25 030
gmina@urzedow.pl
www.urzedow.pl

Urząd Miejski przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Urzędów na lata 2016 - 2026 zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.