Herb Urzędowa
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026
Masz pytania? Zadzwoń.
81 82 25 030
Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Rewitalizacja
gminy urzędów
2016-2026

Obszar rewitalizacji

Szczegółowy proces delimitacji pozwolił na wyodrębnienie obszaru, którego rewitalizacja przyniesie optymalny pozytywny wpływ na cały obszar gminy. Gwarantuje to wybór obszaru o dominującej funkcji mieszkaniowej oraz gospodarczo-usługowej.

Wytypowany obszar rewitalizacji w gminie Urzędów obejmuje:

  • Centrum Urzędowa;
  • Tereny i nieruchom, przy ul. Podwalnej, Janowskiej, Kościuszki, Partyzantów;
  • Tereny i nieruchom, na północ od Rynku,
  • Tereny i nieruchomości na zachód od Rynku.

Obszar rewitalizacji zamieszkuje 529 osób (ponad 6% mieszkańców). Tereny wskazane do rewitalizacji wynosi 24,308 ha tj. 0,20% gminy.

Wyznaczony (zdelimitowany) obszar rewitalizacji jest terenem zwartym przestrzennie i architektonicznie. To obszar, którego osią jest droga wojewódzka nr 833 (DW 833) – klasy G. Obszar posiada jednolite granice, wyznaczone w głównym stopniu naturalnymi ciągami dróg, ścieżek lub cieków wodnych. Dominantą architektoniczną na tym obszarze jest zlokalizowany centralnie rynek, do którego przylegają ważne budynki użyteczności publicznej – urząd, poczta. W rynku dominuje zabudowa niska – jednopiętrowa o dominującym murowanym charakterze. W granicach obszaru rewitalizacji znajduje się również obiekt kościoła dla Parafii p.w. św. Mikołaja w Urzędowie wraz z przyległym terenem. W granicach obszaru znajdują się również budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie oraz Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich.
Ważnym wyróżnikiem na mapie obszaru rewitalizowanego jest rzeka Urzędówka będąca prawym dopływem Wyżnicy. Ważnym obiektem jest również Gminny Stadion w Urzędowie będący miejscem realizacji wielu przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych i kulturowych.

Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026

URZĄD MIEJSKI W URZĘDOWIE

23-250 Urzędów, ul. Rynek 26

tel. 81 82 25 030
gmina@urzedow.pl
www.urzedow.pl

Urząd Miejski przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Urzędów na lata 2016 - 2026 zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.