Herb Urzędowa
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026
Masz pytania? Zadzwoń.
81 82 25 030
Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Rewitalizacja
gminy urzędów
2016-2026

Zakres rewitalizacji

Rewitalizacja jest procesem działań podejmowanych w zdegradowanych obszarach miast, który przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia nowych funkcji, odbudowy więzi społecznych.  Rewitalizacja obejmuje nie tylko remont, rewaloryzację lub modernizację obiektów, ale również działania społeczne.

Skąd wywodzi się definicja rewitalizacji?

Etymologia zagadnienia pochodzi z języka łacińskiego. Rewitalizacja (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) – działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję. Do procesu rewitalizacji zaliczamy działania: renowacja zabytków, modernizacja, adaptacja, odbudowa.

Rewitalizacja obejmuje wszystkie powyższe zakresy, w odniesieniu do kompleksowych działań podejmowanych na większych obszarach miejskich, szczególnie w starych zdegradowanych dzielnicach, wiążące działania poprzednio wymienione z działaniami zmierzającymi do ożywienia społecznego i gospodarczego obszaru miejskiego. Powiązanie spraw społecznych, gospodarczych i technicznych w procesach rewitalizacji to nie tylko sprawa terminologiczna, ale istota zagadnienia, które w odróżnieniu od tradycyjnych ujęć odnosi się do całości życia miasta, a nie tylko do jego formy.

Rewitalizacja jest procesem sekwencyjnych działań, których celem jest „przywrócenie życia” zniszczonym, zdegradowanym obszarom. Proces ten może być ujmowany w kilku aspektach, spośród których za najważniejsze należy uznać aspekt ekonomiczny, aspekt społeczny i aspekt kulturowy.

Oznacza to, iż rewitalizacja sama w sobie składa się z kilku płaszczyzn. Nie jest to jedynie renowacja czy modernizacja istniejącej zabudowy. Zadaniem rewitalizacji jest przede wszystkim odwrócenie negatywnych trendów, takich jak degradacja przestrzeni, występowanie patologii społecznych, zanik funkcji obszaru czy brak dostosowania tych funkcji do potrzeb mieszkających na tym obszarze ludzi lub znajdujących się tam jednostek gospodarczych. Rewitalizacja jest więc procesem naprawczym, który zawiera w sobie szereg działań, takich jak modernizacja istniejącego zagospodarowania, adaptacja nowych funkcji do istniejących w danym obszarze potrzeb, działania związane z rozwojem handlu, usług oraz przywrócenie równowagi życia społecznego.

Rewitalizacja dzieje się na poziomie każdej z wielu warstw – społecznej, biznesowej, kulturalnej czy przestrzennej (architektonicznej i środowiskowej). Jej założenia są więc rozległe:

  • Wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, migracja, wykluczenie społeczne.
  • Podniesienie standardu kulturowo – użytkowego, a także poziomu estetyki.
  • Wzmocnienie funkcji kulturowych poprzez ożywienie strefy śródmiejskiej i wzbogacenie jej o nowe centrotwórcze usługi.
  • Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej nie tylko dla mieszkańców, ale również turystów odwiedzających miasto.
  • Wyznaczenie nowych trendów mieszkaniowych – osiedlanie się mieszkańców w atrakcyjnych, komfortowych mieszkaniach w centrum miasta.
  • Wykreowanie nowoczesnej dzielnicy miasta łączącej funkcje usługowo – kulturowe i mieszkaniowe.
  • Zapewnienie atrakcyjności i różnorodności form spędzania wolnego czasu.
  • Poprawa warunków życia mieszkańców. Napływ mieszkańców.
  • Ożywienie gospodarcze – uruchomienie spirali inwestycyjnej, ożywienie koniunktury tworzącej lokalny rynek pracy.

 

Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026

URZĄD MIEJSKI W URZĘDOWIE

23-250 Urzędów, ul. Rynek 26

tel. 81 82 25 030
gmina@urzedow.pl
www.urzedow.pl

Urząd Miejski przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Urzędów na lata 2016 - 2026 zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.